Demokratikontoret – Valgenheden

2. oktober 2023

Kære Jørn Nielsen 

Tak for din mail. 

Valgnævnet er et uafhængigt nævn, der blandt andet træffer afgørelse om godkendelse af nye partinavne. Nævnet har ikke indflydelse på indretningen af reglerne om afgivelse af vælgererklæringer. Derfor får du svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Eftertænksomhedsperioden på 7 dage blev første gang indført ved digitaliseringen af proceduren for indsamling af vælgererklæringer. Digitaliseringen fandt sted i 2016, men udsprang af en politisk aftale om digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer af 25. oktober 2013, som blev tiltrådt af alle Folketingets (daværende) partier. I aftalen fremgår det, at der skulle indgå en eftertænksomhedsperiode i processen, ligesom der gjorde i den daværende papirbaserede procedure. Du kan læse den politiske aftale her: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/okt/partierne-enige-om-at-digitalisere-vaelgererklaeringer.

Ved vedtagelsen af den lov, der gav ministeriet hjemmel til at oprette det digitale system, fremgik følgende af lovforslagets almindelige bemærkninger, der kan findes her https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201312L00124:

“Vælgeren skal, som det er tilfældet med den nuværende procedure, have lejlighed til eftertanke i forbindelse med afgivelse af en vælgererklæring. […] Denne eftertænksomhedsperiode skal sikre, at vælgerens erklæring ikke afgives uden, at der er mulighed for en vis refleksion fra vælgerens side. Det er hensigten, at denne eftertænksomhedsperiode fastsættes til en uge.”

Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget i Folketinget. Der har siden været politisk flertal for at opretholde eftertænksomhedsperioden, der nu følger direkte af folketingsvalglovens § 12, stk. 9.

Siden digitaliseringen af vælgererklæringer den 12. januar 2016 er det lykkedes 9 partier at blive opstillingsberettigede til Folketinget ved digital indsamling. Heraf Kristendemokraterne to gange og Nye Borgerlige, der kun delvist benyttede den digitale løsning.

Såfremt en vælger er fritaget for digital post, kan den pågældende følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på vælgererklæringsportalen her: https://www.vaelgererklaering.dk/mere-om-vaelgererklaeringer/uden-nemid.

Den kræver, at vælgeren (pr. telefon eller mail) rekvirerer en blanket fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og derefter returnerer den udfyldte blanket (vælgererklæring) til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er således ikke nødvendigt for vælgeren at kontakte borgerservice.


For så vidt angår dit andet spørgsmål følger det af folketingsvalglovens § 12, stk. 11, at en partianmeldelse er gyldig indtil førstkommende folketingsvalg, dog mindst i 18 måneder fra anmeldelsens dato. Dette gælder, uanset om det pågældende parti opnår repræsentation ved valget. Vælgererklæringer afgivet for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg er på denne baggrund bundet frem til 1. januar 2024, hvor der er gået 18 måneder, fra partiet anmeldte sig som opstillingsberettiget.

Med venlig hilsen

Laura Hansen Fuldmægtig, Demokrati – Valgenheden