VEDTÆGTER FOR LOKALE VÆLGERFORENINGER

§ 1

Vælgerforeningens navn er Stabilt Demokrati i ……….…………………………………. Kommune(r).

Vælgerforeningen er tilsluttet Stabilt Demokrati.

Vælgerforeningens formål:

– at forestå det politiske arbejde i kommunen og fremføre partiets holdninger. De valgte         repræsentanter kan ikke have eller fremføre holdninger der er i strid med moderpartiet og det vedtagne principprogram.

– at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg.

– at forestå afholdelsen af politiske møder i kommunen, her­under afholdelse af medlemsmøder.

– at bistå hovedbestyrelsen ved gennemførelsen af folketings- og regionsrådsvalg, samt Europa-parlamentsvalg.

§ 2

Medlemskab.

– Man kan optages som medlem af Stabilt Demokrati, hvis man tilslutter sig partiets principprogram, formål og politik. Medlemskabet gælder for 12 måneder ad gangen, og indbetaling af kontingent sker i henhold til regler fastsat af partiets hovedbestyrelse.

– Man skal være fyldt 13 år og kan ikke være medlem af noget andet politisk parti.                                                                                                               

– Stemmeret og valgbarhed til Stabilt Demokratis organer opnås efter 6 måneders medlemskab.

– Al kommunikation mellem vælgerforeningerne og medlemmerne foregår elektronisk. Den kan suppleres men ikke erstattes, med ikke-elektroniske metoder.

– Det enkelte medlem registreres i vælgerforeningen med navn, adresse og e-mail.

– Hovedbestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer fra partiet. Eksklusionen har omgående virkning og kan ikke ankes, medmindre nye oplysninger fremlægges for hovedbestyrelsen.

§ 3

Vedtægter

– Vedtægterne er Stabilt Demokratis vedtægter for lokale vælgerforeninger.

– Vedtægtsændringer kræver forudgående samtykke af hovedbestyrelsen og skal herefter vedtages på den lokale vælgerforenings generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 4

Kontingent.

– Kontingent fastsættes på landsorganisationens årsmøde.

– Hvis medlem af Stabilt Demokratis Ungdom, betales der alene kontingent til denne organisation og ikke til landsorganisationen, i henhold til disses vedtægter.

§ 5

Regnskab

– Regnskabsåret følger kalenderåret.

– Lokale vælgerforeninger tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, sekundært af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i association.

– Bestyrelsen har ansvaret for de lokale vælgerforeningers økonomi og regnskab.

– Vælgerforeninger hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Hverken bestyrelsesmedlemmer i de lokale vælgerforeninger eller partiets enkelte medlemmer hæfter personligt for de af partiets lokale vælgerforeninger indgåede forpligtelser.

§ 6

Bestyrelsen

– Bestyrelsen består af formand og fem medlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling. – Formanden og bestyrelsen er på valg hvert år.

– I bestyrelsen indgår også den lokale formand for Stabilt Demokratis Ungdom, dog har vedkommende ikke stemmeret.

– Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

– Bestyrelsen holder konstituerende møde senest tre uger efter generalforsamlingen og skal konstituere sig med følgende: En næstformand, en kasserer, en sekretær, en webmaster/SoMe-ansvarlig og en kontingent-/restanceansvarlig.

§ 7

Kampagneudvalg og Valgudvalg

-Til ethvert valg nedsætter bestyrelsen et kampagneudvalg. Foreningens formand og kasserer er selvskrevne medlemmer af udvalget. Udvalget har til opgave at tilrettelægge valgkampen i lokalområdet i samarbejde med de opstillede kandidater.

– Bestyrelsen har ansvaret for budget og regnskab for valgkampens indtægter og udgifter, samt at de udstukne regler herom følges.

– Hvis vælgerforeningen består af flere kommuner, nedsættes der til kommunalvalg et valgudvalg for hver kommune. Valgudvalgene ledes af de respektive bestyrelsesmedlemmer fra hver enkelt kommune i samarbejde med de opstillede kandidater.

– Valgudvalgenes opgave og ansvar er, at afholde opstillingsmøde, at indgå eventuelt valgforbund og samarbejde med andre partier, samt tilrettelægge valgkampen i hver deres kommune.

– Arbejdet i valgudvalgene sker under hensyntagen til vælgerforeningens økonomi og de økonomiske rammer bestyrelsen udstikker.

§ 8

Generalforsamling.

– Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.   

– Generalforsamlingen indkalder elektronisk hvert enkelt medlem, under den af medlemmet opgivne e-mailadresse. Den kan suppleres men ikke erstattes, med ikke-elektroniske metoder. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

– Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

– Generalforsamlingens dirigent afgør hvorledes der skal stemmes på generalforsamlingen. Dog kan mindst 10 af de fremmødte medlemmer forlange skriftlig afstemning.

– Hvis vælgerforeningen består af mere end en kommune, skal der tilstræbes at kommunerne er ligeligt repræsenteret i såvel bestyrelse som suppleanter.

§ 9

Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.       Valg af dirigent og referent.

2.       Valg af stemmetællere.

3.       Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4.       Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og

          forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af formand.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

8.       Valg af revisor og suppleant for denne.

9.       Valg af delegerede til årsmødet (ud over formanden kan der udpeges 1 delegeret pr. 15 betalende medlemmer).

10.     Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen skal indsendes til landsorganisationen, senest 14 dage efter afholdelse.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling.

– Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 40 % af de stemmeberetti­gede medlemmer anmoder herom, med angivelse af forhandlingsgenstand.

– Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden afholdes senest 3 uger efter, at anmodning om afholdelsen er modtaget af foreningens formand.

– Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen.

§ 11

Opstillingsgeneralforsamling

– Opstilling af kandidater, jf. § 12, sker på opstillingsmøder, der i henhold til disse vedtægter finder sted enten under en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

– På opstillingsmøderne skal kandidaterne give en kort præsentation af sig selv, samt erklære at de tilslutter sig partiets politik og principprogram.

– I tilfælde af, at vælgerforeningen dækker flere folketingskredse, skal generalforsamlingen ved opstilling af en folketingskandidat dermed også beslutte, hvilken folketingskreds, kandidaten opstilles i.

– Ved opstilling af kandidater til kommunalvalget skal generalforsamlingen også beslutte rækkefølgen på kandidatlisten til kommunalvalget.                       

 § 12

Opstilling af kandidater.

– Stabilt Demokratis hovedbestyrelse udpeger en spidskandidat i hver storkreds til Folketingsvalg.         

– Øvrige folketingskandidater opstilles af vælgerforeningerne. Folketingskandidater skal forhåndsgodkendes af Hovedbestyrelsen.

– Kommunalvalgskandidater opstilles af vælgerforeningerne. Til kommunalvalg er opstillingsformen sideordnet.

– Hovedbestyrelsen har ansvaret for opstilling af kandidater til regionsrådsvalget. 

§ 13

Stemmeret, valgbarhed og adgang.

– Stemmeret på generalforsamlinger og opstillingsmøder, samt valgbarhed til bestyrelsen og som kandidat til kommunalbestyrelsen, har alle medlemmer med bopæl i kommunen der har betalt det senest opkrævede kontingent. Med hensyn til nye medlemmer henvises til § 2, hvorefter stemmeret og valgbarhed til Stabilt Demokratis organer opnås efter seks måneders medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

– Alle, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har adgang til generalforsamlinger og opstillingsmøder, med taleret, medmindre man er i restance.

§ 14

Opløsning.

– Som opløsning forstås, at foreningen ophører og ikke videreføres i en anden form. En fusion mellem to vælgerforeninger er dermed ikke omfattet af nærværende bestemmelse.

– Vælgerforeningen kan opløses efter vedtagelser med trefjerdedele flertal på to efter hinanden og med 3 ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger. – Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Stabilt Demokratis lands­organisation.