VEDTÆGTER FOR STABILT DEMOKRATI

Navn og hjemsted:

§ 1. Stabilt Demokrati har hjemsted i Danmark.

Formål:

§ 2. Stabilt Demokratis formål er, at sikre Danmark mod deltagelse i uhensigtsmæssige og optrappende konflikter ude i verden, samt genoprette og fastholde tilliden til Folkestyret.

Principprogram:

§ 3. Principprogrammet som det ser ud ved partiets grundlæggelse 2023, er Stabilt Demokratis Grundlov. Principprogrammet skal følges af partiets medlemmer, så borgerne kan stole på det vi siger. Principprogrammet kan kun ændres ved årsmødet, hvis syv ottendedele af de fremmødte delegerede stemmer for. Årsmødet skal være beslutningsdygtigt og det kræver at mindst en tredjedel af partiets stemmeberettigede medlemmer deltager.

Medlemmer:

§ 4. Man kan blive medlem af Stabilt Demokrati, hvis man anerkender og følger partiets formål og principprogram.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved indmeldelse og indbetaling af kontingent, som fastsættes af årsmødet, dog første gang af stiftende generalforsamling oktober 2023. Medlemskabet er gyldigt fra betalingstidspunktet og fornyes hvert år.

Stk. 3. For nye medlemmer kræver det seks måneders medlemskab for at opnå stemmeret og valgbarhed.

Stk. 4. For at opnå medlemskab skal man være fyldt 13 år. For at opnå stemmeret skal man være fyldt 15 år.

Stk. 5. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af et andet parti.

Stk. 6. Medlemmerne af Stabilt Demokratis ungdomsorganisation betaler kontingent til partiets ungdomsorganisation, der fastsættes af ungdomsorganisationen selv.

Hovedbestyrelsen:

§ 5. Partiet ledes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen sammensættes af:

 1. Partiets formand
 2. To næstformænd. Henholdsvis en politisk og en organisatorisk.
 3. Op til fire medlemmer som udpeges af og fra folketingsgruppen. Træder et folketingsmedlem ud af hovedbestyrelsen, udpeges et nyt medlem af og fra folketingsgruppen.
 4. Op til fire medlemmer, som vælges ved årsmødet, og ikke samtidig sidder i folketingsgruppen.
 5. Seks regionsudvalgsrepræsentanter.
 6. Ungdomsorganisationens formand.

Stk. 3. Partiets formand og næstformænd vælges på årsmødet.

Stk. 4. Partiets repræsentanter og hovedbestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformænd modtager ikke løn fra partiet, men får udgifter i forbindelse med partiarbejde dækket af partiet. 

Stk. 5. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en kasserer fra medlemskredsen.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, til behandling eller varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 8. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af folketinget, stiller op som kandidat til folketingsvalg, træder han eller hun automatisk ud af hovedbestyrelsen, hvis valgt.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder konstituerende møde senest tre uger efter generalforsamlingen og skal konstituere sig med følgende: en sekretær, en webmaster/SoMe-ansvarlig og en kontingentansvarlig.

Hovedbestyrelsens opgaver:

§ 6. Hovedbestyrelsen har ansvaret for Stabilt Demokratis organisation. Hovedbestyrelsen kan efter behov ansætte og lønne hjælp til varetagelse af det organisatoriske arbejde.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen behandler partiets budget og regnskab. Hvert år fremlægges lokale vælgerforeningers regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen koordinerer arbejdet mellem de enkelte lokale vælgerforeninger.

Stk. 4. Formålet med repræsentationen af folketingsmedlemmer i hovedbestyrelsen er primært at varetage politiske spørgsmål og udvikling af partiets politik.

Stk. 5. Formålet med de årsvalgte medlemmer i hovedbestyrelsen er primært at bistå med organisatoriske opgaver og udvikling af partiets politik.

Stk. 6. Formålet med regionsudvalgsrepræsentanterne i hovedbestyrelsen er at regions-udvalgsrepræsentanterne hovedsageligt skal varetage organisatoriske opgaver ude i regionerne. Herunder har den enkelte regionudvalgsrepræsentant et særligt ansvar for de organisatoriske opgaver tilknyttet deres region. Hovedbestyrelsen udarbejder og opdaterer løbende en forretningsorden indeholdende organisatoriske emner, som hovedbestyrelsen prioriterer. Regionsudvalgsrepræsentanterne skal på regionsudvalgsmøderne, jf. § 11 stk. 4. fremlægge beretning for deres arbejde i hovedbestyrelsen i den forgangne periode.

Opstilling af kandidater:

§ 7. Folketingskandidater vælges i de lokale vælgerforeninger på deres ordinære generalforsamlinger eller ved en ekstraordinær generalforsamling. Alle folketingskandidater skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen inden opstillingsvalget i vælgerforeningerne. Der kan opstilles flere kandidater til forhåndsgodkendelse end det antal, der skal vælges. Vælgerforeningen kan opstille én folketingskandidat pr. valgkreds foreningen dækker. Folketingskandidater kan i partiet kun opstille i én kreds, medmindre hovedbestyrelsen har givet dispensation. Hovedbestyrelsen kan opstille folketingskandidater i kredse, hvor der ikke er oprettet vælgerforeninger.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger én spidskandidat til Folketinget for hver storkreds.

Stk. 3. Ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelser påhviler de lokale vælgerforeninger. I de kommuner, hvor der ikke er oprettet lokale vælgerforeninger, kan hovedbestyrelsen foretage opstilling af kandidater til kommunevalg.

Stk. 4. Ansvaret for opstilling af kandidater til regionsråd påhviler hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Kandidater til Europa-Parlamentet udpeges af hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen skal godkende personer som tidligere er valgt for andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i Stabilt Demokrati.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen udarbejder en vejledning til og retningslinjer for opstilling af politiske kandidater.

Kontingent:

§ 8. Kontingent fastsættes ved årsmødet.

Stk. 2. Kontingentet indbetales til partiet i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Alle kontingentindbetalinger administreres centralt, undtaget ungdomsorganisationens.

Stk. 4. Hvert år fremlægges lokale vælgerforeningers regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering.

Tegningsret og hæftelse:

§ 9. Stabilt Demokrati tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af en næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Partiet, herunder de lokale vælgerforeninger og regionsudvalgene, hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue. Hverken hovedbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i lokale vælgerforeninger, bestyrelsesmedlemmer i regionsudvalg eller partiets enkelte medlemmer hæfter personligt for de af partiet, lokale vælgerforeninger eller regionsudvalg indgåede forpligtelser.

Lokale vælgerforeninger og regionsvalg:

§ 10. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for lokale vælgerforeninger og kan give dispensation til ændring af disse. Det til enhver tid nyeste sæt standardvedtægter er gældende i alle lokale vælgerforeninger, og opdateringer af standardvedtægterne vil således træde i kraft umiddelbart.

Stk. 2. Ved uoverensstemmelser mellem lokale vælgerforeningers vedtægter og partiets vedtægter, har partiets vedtægter forrang.

Stk. 3. I hver kommune, eventuelt for flere kommuner, søges med bistand fra hovedbestyrelsen oprettet en lokal vælgerforening, som ledes af bestyrelse, der skal vælges i henhold til reglerne i standardvedtægterne. Oprettelse af lokal vælgerforening er først mulig, hvis foreningen består af minimum 8 medlemmer med bopæl i kommunen, eventuelt kommunerne. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 4. En vælgerforeningsformand kan ikke samtidig være politisk spidskandidat. Hovedbestyrelsen kan dog give dispensation i særlige tilfælde. Hvis en vælgerforeningsformand opnår valg ved enten kommunal-, regionsråds-, folketings- eller EU-valg, kan vælgerforeningsformanden ikke længere være formand for vælgerforeningen.

Regionsudvalg:

§ 11.  Der er seks regionsudvalg, ét for hver region i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden, samt regionskommunen Bornholm.

Stk. 2. Regionsudvalget udgøres af de lokale vælgerforeningsformænd i regionen. Er en vælgerforeningsformand forhindret i at deltage i et regionsudvalgsmøde, kan vælgerforenings-formanden i stedet sende en repræsentant fra sin vælgerforening til at deltage i regionsudvalgsmødet.

Stk. 3. Udvalget udpeger en regionsudvalgsrepræsentant blandt medlemmerne af regionsudvalget. Regionsudvalgsrepræsentanten tiltræder hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Regionsudvalgene mødes hvert år i maj måned til ordinært regionsudvalgsmøde, hvor regionsudvalgsrepræsentanten udpeges. Hvis en regionsudvalgsrepræsentant udtræder af hovedbestyrelsen forinden ordinært regionsudvalgsmøde, skal ekstraordinært regionsudvalgs-møde så vidt muligt afholdes senest 14 dage efter udtrædelsen, hvor en ny repræsentant udpeges. Regionsudvalget fastsætter i øvrigt selv regler for afvikling af regionsudvalgsmøder, ligesom regionsudvalget kan varetage opgaver af lokal interesse for vælgerforeningerne i regionen.

Stk. 5. Den enkelte vælgerforeningsformands stemmetal i regionsudvalget gør det ud for antallet af delegerede i vælgerforeningen jf. § 13.

Årsmødet:

§ 12. Stabilt Demokratis højeste myndighed er årsmødet, som afholdes hvert år mellem 1. august og 1. december.

Stk. 2. Årsmødet vedtager og godkender indkomne forslag.

Stk. 3. Tid og sted for årsmødets afholdelse, samt retningslinjer for årsmødets afvikling fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Der kan afholdes ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal af hovedbestyrelsen, herunder formanden, tre fjerdele af partiets lokale vælgerforeningsformænd anmoder herom.

Stk. 5. Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 60 dage efter, at anmodningen herom er modtaget af hovedbestyrelsens formand.

Stk. 6. Stemmeberettigede på årsmødet er:

 1. Delegerede fra samtlige lokale vælgerforeninger, jf. § 13,
  1. Medlemmer af hovedbestyrelsen,
  1. Medlemmer af folketingsgruppen,
  1. Medlemmer af Europa-Parlamentet,
  1. Regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer
  1. Ministre.

Stk. 7. Årsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i afstemningen.

Stk. 8. Alle medlemmer af partiet kan deltage i årsmødet, men kun delegerede har stemmeret.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til at overvære årsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen tillades taleret.

Stk. 10. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af referenter

4. Formandens beretning

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forrige regnskabsår og forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

6. Fastsættelse af kontingent for Stabilt Demokratis medlemmer, undtaget ungdomsafdelingen.

7. Valg af formand

8. Valg af næstformænd

9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer

10. Valg af intern og ekstern revisorer

11. Indkomne forslag

12. Politisk drøftelse

13. Afstemning

14. Eventuelt

Stk. 11. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Stk. 12. Indkaldelsesvarsel til årsmødet er mindst fire uger.

Stk. 13. Medlemmer der ønsker at opstille eller genopstille som kandidat til valg af hovedbestyrelsen på årsmødet, skal meddele sit kandidatur til den organisatoriske næstformand senest 30 dage før årsmødet. Hovedbestyrelsen udsender kandidatliste og information om afstemningsproceduren senest 14 dage før årsmødet. Hovedbestyrelsen skal i indkaldelsen til årsmødet oplyse om fristen for meddelelse af kandidatur til hovedbestyrelsen.

Delegerede til årsmødet:

§ 13. Hver lokal vælgerforening har ret til, foruden formanden at sende én delegeret til årsmødet for hvert 15 kontingentbetalende medlem.

Eksklusion:

§ 14. Hovedbestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer af partiet.

Stk. 2. Eksklusion har omgående virkning.

Stk. 3. Beslutningen om eksklusion kan ikke ankes, medmindre hovedbestyrelsen kommer i besiddelse af oplysninger der kan ændre beslutningen.

Vedtægtsændringer:

§ 15. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde, hvis tre fjerdedele af de fremmødte delegerede stemmer for. Årsmødet skal være beslutningsdygtigt, jf. § 12, stk. 7.

Stk. 2. Vedtægtsændringsforslag kan stilles af hovedbestyrelsen og lokale vælgerforeninger. Forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 30 dage før årsmødets afholdelse, jf. § 12, stk. 11.

Afstemningsregler:

§ 16. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for afstemning.

Kommunikation:

§ 17. Al kommunikation mellem partiet og medlemmerne foregår som udgangspunkt elektronisk, herunder indkaldelse til årsmødet. Dog kan der dispenseres så alle kan være med.

Vedtaget på første ordinære generalforsamling oktober 2023